RELATION(S)


RAZSTAVA / EXHIBITION: (scrool down for English)

RELATION(S)

kustosa / curators:  Marika Vicari & Jernej Forbici

Razstava Relation(s) je osrednji razstavni projekt letošnjega festivala in zajema dela mednarodnih umetniških parov in skupin. Skupaj preko 50 likovnih del različnih umetniških tehnik, od slikarstva, kiparstva, performansa, videa, fotografije in multimedije.

Umetniki:

Allora & Calzadilla (ZDA, Kuba), predstavnika ZDA na Beneškem bienalu leta 2011 in udeleženca Documente 13 leta 2012, Gilbert & George (Velika Britanija), Turnerjeva nagrada 1986, predstavnika VB na Beneškem bienau 2005, Anne & Patrick Poirier (Francija), udeleženca Beneškega bienala  v letih 1976, 1980 in 1984, Documente v Kasslu leta 1977 in Havanskega bienala leta 2006, Botto & Bruno (Italija), Ilona Nemeth (Slovaška), predstavljena na 49. bienalu v Benetkah leta 2001, Rankle & Reynolds (Velika Britanija) , ZimmerFrei (Italija), predstavljeni na Manifesti 7 in mnogih filmskih festivalih, Cuoghi Corsello (Italija), Regina Jose Galindo (Gvatemala), dobitnica Zlatega leva na Beneškem bienalu leta 2005 & David Perez Karmadavis (Santo Domingo), BridA (Slovenija), ConiglioViola (Italija), IngridMwangiRobertHutter (Kenija, Nemčija), predstavljena v Afriškem paviljonu na 52. bienalu v Benetkah leta 2009, Curandi Katz (Italija), Perino & Vele (Italija), leta 1999 predstavljena na 48. Beneškem bienalu, Lucio Perone (Italija), Peppe Perone (Italija), Interno3 (Italija), Goldschmied & Chiari (Italija, Nemčija), Evru/Zush (Španija)

Izvleček iz besedila kataloga ART STAYS 2014: Jernej Forbici in Marika Vicari

»RELATION(S) izhaja iz pogosto naključnega ali naravnega osebnega srečanja z umetniki, dogodki in projekti, kjer se pojavljajo različni odnosi, kreativna sodelovanja, prijateljstva, izmenjave idej, kompromisi in predstavljanje dvojnih razsežnosti.
Zapleten svet razmerij/odnosov v vseh svojih oblikah nama omogoča, kot tandemu umetnikov in kustosov, da se podava v platformo Art Stays, ki se premika in odpira projektom in raziskavam s pomočjo razvite mreže sodelovanj z umetniki in  kustosi ter javnimi in zasebnimi institucijami.
Odnosi naju vsakodnevno usmerjajo v srečanja, sodelovanja, risanja novih mej v svetu umetnosti, preko bolj ali manj eksplicitnih kulturnih, socialnih, političnih in osebnih situacij, v različnih oblikah in disciplinah do prehajanja teh mej, ne le v umetnosti, ampak tudi v arhitekturi, glasbi –  vse do kina in dokumentarnega filma in na koncu do performansa in teatra,  kjer ekspresija telesa raziskuje nove hibridnosti in derivate.
Izbrani umetniki 12. edicije Festivala Art Stays se podajo v igro kot mostovi med skrito, iskano in oprijemljivo realnostjo stvari. Razmerja zahtevajo sodelovanje med vsemi in tih dogovor, zaradi česa ni mej in pravil. Ta nedoločenost predstavlja začetek, mogoče upanje v  umetnosti. Pusti umetnika, in z njim tudi gledalca v pričakovanju reakcije na kreacijo, formacije umetniške in kulturne izkušnje, v odnosih ki se odpirajo nasproti drugim, v spoštovanju identitete, različnosti in kulturni raznolikosti. …«


The exhibition Relation(s) is the central exposition project of this year’s festival and presents the works of international artistic duos and groups. Together over 50 artworks in diffrent techniques, from painting, sculpture, performance, video, photography to multimedia works.

Artists: Allora & Calzadilla (USA, Cuba), representatives of the US at the Venice Biennale in 2011 and participants at the 2012 Documenta 13, Gilbert&George (Great Britain),winners of Turner Prize and representatives of GB at the Venice Biennale in 2005, Anne & Patrick Poirier (France) participants at the Venice Biennale in 1976, 1980, and 1984, the Documenta in Kassel in 1977, and the Havana biennial in 2006,, Botto & Bruno (Italy), Regina Jose Galindo (Guatemala) winner of the Golden Lion at the Venice Biennale in 2005 & David Perez Karmadavis (Santo Domingo), ConiglioViola (Italy), IngridMwangiRobertHutter (Kenya, Germany), who exhibited in the African Pavilion at the 52nd Venice Biennale in 2009, Cuoghi Corsello (Italy), Perino&Vele (Italy), who presented at the 48th Venice Biennale in 1999, BridA/Jurij Pavlica, Sendi Mango, Tom Kerševan  (Slovenia),  Curandi Katz (Italy, Canada), Rankle & Reynolds (Great Britain), Ilona Nemeth (Slovakia) who presented Slovakia at the 49th Biennale in Venice in 2001, ZimmerFrei (Iitaly),who presented at Manifesta 7 and many film festivals, Evru/Zush (Spain), Sasha Frolova (Russia), Lucio Perone (Italy), Peppe Perone (Italy), Goldschmied & Chiari (Italy), Bojana Radulović (Montenegro), Interno3 (Italy)

Excerpt from the text in the ART STAYS 2014 Catalogue:
Jernej Forbici and Marika Vicari

“RELATION(S) often originates from chance or natural personal meetings with artists, events, and projects that feature different kinds of relations, creative collaborations, friendships, exchanges of ideas, compromises, and representation of dual dimensions.
The complex world of relations/relationships in all their forms allows us, as a tandem of artists and curators, to dive into the Art Stays platform, which moves and opens up to projects and explorations with the help of a well-developed network of collaborations with artists and curators, as well as public and private institutions.

Relations guide us every day into meetings, cooperation, drawing of new frontiers in the art world, through more or less explicit cultural, social, political, and personal situations, in various forms and disciplines to crossing those frontiers, not only in art, but also in architecture, music – all the way to cinema and documentary films, and finally performance and theatre, where the body’s expression explores new hybridity and derivatives.

The selected artists of the 12th edition of the Art Stays Festival delve into the game as bridges between the hidden, sought, and tangible reality of things. Relations demand cooperation between everyone and a silent agreement, which erases limits and rules. This vagueness presents a beginning, perhaps a hope in art. Leave the artist, and with him the spectator, in anticipation of a reaction to a creation, formation of an artistic and cultural experience, in relations that open up towards others, in respect for identity, differences, and cultural diversity. …”

 

G&G_2009_JOSHUA copia G&G_2009_LONDON SHADOW copia

Gilbert & George, courtesy the artists & Galleria Alfonso Artiaco, Napoli

Vulture-Still_1 Bernadette-Still_2

Allora & Calzadilla, courtesy of the artists & Chantal Crousel gallery, Paris

APP_2007_Erbario Impressionista copia

Anne & Patrick Poirier, courtesy the artists & Galleria Alfonso Artiaco, Napoli

Turquoise realm od njih poslan

Ingridmwangiroberthutter, courtesy of the artists